Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Έκδοση Δελτίου στάθμευσης στους Γονείς των ΑΜΕΑ στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Μεσολογγίου .

Posted 16 2 18

Προς ενημέρωση Γονέων ΑΜΕΑ σχετικά με την έκδοση Δελτίου στάθμευσης. Με την παρούσα κάρτα υπάρχουν εκπτώσεις ή δωρεάν διέλευση του οχήματος από το οδικό και ακτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας.  

Για την διευκόλυνση μεταφοράς τον παιδιών ΑΜΕΑ με μη αναπηρικό όχημα απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

 • · Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου - του Γονέα.
 • · Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 • · Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος - του Γονέα.
 • · Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) – του Παιδιού ΑΜΕΑ
 • · Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988 *, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).
 • · Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική απόφαση σχετικά με την υιοθεσία ή την αναδοχή ατόμων με αναπηρίες - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο ΚΕΠ.
 • · Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης) – Διατίθεται στην Υπηρεσία Μεταφορών.

 

* Δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:

 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 • Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α')

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:

 • Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις.
 • Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
 • Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμοραγική διάθεση (αιμοροφιλία).
 • Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.
 • Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

ΠΔ 241/2005 - (ΦΕΚ 290 Α')

 • Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Εγκύκλιος 515/2015 - (7-1-2015)

 • Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑµεΑ µετά την απόκτηση του Ι.Χ αναπηρικού αυτοκινήτου.
 • Γονείς ανηλίκων τέκνων Αµεα και δικαστικοί συµπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αµεα

 

Αρμόδια Υπηρεσία : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Μεσολογγίου (Επαρ.Οδ.Αιτωλικού-Μεσολογγίου, πλησίον ΚΤΕΟ .τηλ. 26313-63100/ 102/ 104)

ΑΔΑ: ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ Εγκύκλιος 515/2015 - (7-1-2015)

Αθήνα  07-01-2015.

                                        
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση ∆ελτίων Στάθµευσης Αµεα.

Σύµφωνα µε την περίπτωση α’  της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.∆ 241/2005 (ΦΕΚ Α΄ 290), ως δικαιούχοι του ∆ελτίου Στάθµευσης για άτοµα µε αναπηρίες ορίζονται οι κάτοχοι οχηµάτων, τα οποία έχουν ταξινοµηθεί επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α΄ 43).
Στο πλαίσιο αξιολόγησης της διαδικασίας χορήγησης του ∆ελτίου Στάθµευσης, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.∆.241/05 (ΦΕΚ Α΄290),υπεβλήθησαν σχετικά αιτήµατα τόσο από τις κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες όσο και από τους ενδιαφερόµενους πολίτες Αµεα.
Κατόπιν σχετικής επεξεργασίας των επί µακρό χρονικό διάστηµα συγκεντρωθέντων  αιτηµάτων, λόγω του ευαίσθητου του θέµατος και λαµβανοµένου υπόψη ότι η διαδικασία τροποποίησης του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος είναι χρονοβόρα,  επανερχόµαστε και συµπληρώνουµε την διευκρινιστική εγκύκλιο µε αρ. πρωτ.844/12-07-07(φωτοαντίγραφο της οποίας σας αποστέλλεται) αναφερόµενοι σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις και τον ενιαίο τρόπο αντιµετώπισης τους, ώστε να εκλείψουν κάποια προβλήµατα που έχουν κατά καιρούς  προκύψε, αναφορικά µε την χορήγηση των ∆ελτίων Στάθµευσης.
Συγκεκριµένα   µπορούν να παραλάβουν ∆ελτίο Στάθµευσης:
1. Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν Αµεα µετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου 
εφόσον προσκοµίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία  των ΚΕΠΑ, µε τα οποίες να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του ν.1882/90 και έχουν στην πλήρη κυριότητάς τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (το οποίο όµως δεν είναι αναπηρικό)

α) Στην περίπτωση που το Αµεα έχει άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, τότε θα λαµβάνεται ως λήξη ισχύος του δελτίου στάθµευσης η ηµεροµηνία λήξης της άδειας αυτής.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία το Αµεα στερείται αδείας ικανότητας οδήγησης και εξυπηρετείται από άλλο άτοµο τότε θα συνυποβάλλεται, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι « η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και  όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος».

2. Γονείς ανηλίκων τέκνων Αµεα και  δικαστικοί συµπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αµεα, 
εφόσον προσκοµίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία  των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση των ανήλικων-ενηλίκων Αµεα ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του ν.1882/90, τότε το ∆ελτίο Στάθµευσης εκδίδεται στο όνοµα του Αµεα µε ορισµό ως οδηγών του Ι.Χ. αυτοκινήτου (αναπηρικού ή µη) των γονέων και στην περίπτωση δικαστικής συµπαράστασης τον ορισµό του δικαστικού συµπαραστάτη ως οδηγού.
Επιπλέον, για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση µε  περιεχόµενο το κείµενο  που αναφέρεται στην παράγραφο 1β, καθώς και η απόφαση δικαστικής συµπαράστασης όπου αυτή απαιτείται.. 
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που ανέκυψαν κατά την  διαδικασία χορήγησης του ∆ελτίου Στάθµευσης απαιτεί την τροποποίηση του Π.∆ 241/05, σηµειώνεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να παραµείνουν αποκλειστικά και µόνο στην αντιµετώπιση των αναφεροµένων παραπάνω περιπτώσεων και επίσης ότι σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να ελέγχουν την ισχύ των όποιων πιστοποιητικών υποβάλλονται, αλλά και των ∆ελτίων Στάθµευσης που χορηγούν προς αποφυγή καταστρατήγησης του συγκεκριµένου  ευεργετήµατος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                    
       ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Τµ. ∆ιοικητικής Υποστήριξης.

                                                                    Ακριβές Αντίγραφο
                                                 Πρ/νος ∆ιοικητικής Υποστήριξης

                                                                Πέτρος ∆ίπλαρος